ข่าวประกาศสำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน)
1
2
1
2
ประกาศตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563(วัยทำงาน)
1
2
ประกาศตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1
2
แผนผังกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
[24/04/63] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (วัยทำงาน)
[01/04/63] ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
[11/03/63] ประกาศตารางเรียน-สอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562.
[05/03/63] แผนผังกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
[27/01/63] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ติดตามข่าวสาร สอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้ที่


Facebook Fanpage   Facebook Fanpage    
 LINE Official Account  LINE Official Account

    
1
1
1. ลิงค์กรอกข้อมูลประวัติ
     นักศึกษาใหม่
1
1
2. คู่มือการเข้าใช้งานระบสารสนเทศ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1
1
3. วิดีโอสาธิตการกรอกข้อมูล
1
1
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1
1
พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาเงินกู้
1
1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1
1
ขอหลักฐานทางการศึกษาออนไลน์
 
เอกสารคำร้อง
คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติและทำบัตรนักศึกษา
ขอเพิ่มรายวิชา
ขอถอนรายวิชา
ลงทะเบียนหลังกำหนด
ลาพักการศึกษา
รายงานตัวขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ลาออก
คำร้องทั่วไป
ใบมอบฉันทะ
ใบลากิจ-ลาป่วย
 
 
 
 
     
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน)  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4