ข่าวประกาศสำนักบริหารวิชาการและทะเบียน
1
2
ขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1
2
ประกาศตารางรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วัยทำงาน)
1
2
ประกาศตารางรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ)
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
แหล่งเผยแพร่ข้อมูลการบริหารหลักสูตร
[07/11/66] แผนผังการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566
[26/05/66] ประกาศรายวิชาที่เปิดตามหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2566
[31/10/65] แผนผังการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565
[04/10/65] ประกาศ เรื่อง การแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโท
[04/10/65] ประกาศ เรื่อง การแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ติดตามข่าวสาร สอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้ที่


Facebook Fanpage   Facebook Fanpage    
 LINE Official Account  LINE Official Account

    
1
1
ลิงค์กรอกข้อมูลประวัติ
     นักศึกษาใหม่
1
1
คู่มือการเข้าใช้งานระบสารสนเทศ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1
1
คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2564
1
1
คู่มือนักศึกษา การเงิน กยศ. และ กรอ.
คู่มือการใช้งาน Google Meet
1
1
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1
1
พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาเงินกู้
1
1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1
1
ขอหลักฐานทางการศึกษาออนไลน์
 
เอกสารคำร้อง
คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติและทำบัตรนักศึกษา
ขอเพิ่มรายวิชา
ขอถอนรายวิชา
ลงทะเบียนหลังกำหนด
ลาพักการศึกษา
รายงานตัวขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ลาออก
คำร้องทั่วไป
ใบมอบฉันทะ
ใบลากิจ-ลาป่วย
 
 
 
 
     
สำนักบริหารวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152