"สำนักวิชาการ งานทะเบียน" มีหน้าที่  ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมงานทะเบียนประวัติการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา การรับรองผลการเรียน

การให้บริการสำหรับนักศึกษา
1.การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
2.การแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
3.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน
4.การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการศึกษา

สถานที่ตั้ง  อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1150
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา  8.00-17.00 น.

Facebook Fanpage   Facebook Fanpage    
 LINE Official Account  LINE Official Account
     
สำนักบริหารวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152