ข่าวประกาศสำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน)
1
2
1
2
ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1
2
ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1
2
แผนผังกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
ประกาศตารางรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2563 (วัยทำงาน)
[11/02/64] ประกาศตารางรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2563 (ภาคปรกติ)
[29/10/63] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[28/11/63] แผนผังกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
[26/11/63] แผนผังการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2563
[25/11/63] ประกาศตารางรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (วัยทำงาน) ฉบับแก้ไข

สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ติดตามข่าวสาร สอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้ที่


Facebook Fanpage   Facebook Fanpage    
 LINE Official Account  LINE Official Account

    
1
1
1. ลิงค์กรอกข้อมูลประวัติ
     นักศึกษาใหม่
1
1
2. คู่มือการเข้าใช้งานระบสารสนเทศ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1
1
3. วิดีโอสาธิตการกรอกข้อมูล
1
1
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1
1
พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาเงินกู้
1
1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1
1
ขอหลักฐานทางการศึกษาออนไลน์
 
เอกสารคำร้อง
คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติและทำบัตรนักศึกษา
ขอเพิ่มรายวิชา
ขอถอนรายวิชา
ลงทะเบียนหลังกำหนด
ลาพักการศึกษา
รายงานตัวขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ลาออก
คำร้องทั่วไป
ใบมอบฉันทะ
ใบลากิจ-ลาป่วย
 
 
 
 
     
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน)  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4