"สำนักบริหารวิชาการ" มีหน้าที่  ส่งเสริมและสนับสุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อเอื้อต่อคณาจารย์และนักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยมีภาระงานที่รับผิดชอบ  ได้แก่  การบริหารหลักสูตร  ตารางสอน-ตารางสอบ  การเทียบโอนผลการเรียน  ประประกันคุณภาพ

การให้บริการสำหรับนักศึกษา
1.การเทียบโอนผลการเรียน
2.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนนอกแผนการศึกษา
 
สถานที่ตั้ง  อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2120
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

Facebook Fanpage   Facebook Fanpage    
 LINE Official Account  LINE Official Account
     
สำนักบริหารวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152