ขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566
แบ่งปัน แบ่งปัน

ตามกำหนดปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2566 ได้กำหนดให้มีการยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 โดยกำหนดให้นักศึกษาสามารถยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567  นั้น

ในการนี้ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ คลิก และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษาได้ http://reg.feu.ac.th
 
 
 
     
สำนักบริหารวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152