แหล่งเผยแพร่ข้อมูลการบริหารหลักสูตร
แบ่งปัน แบ่งปัน
สำนักบริหารวิชาการและทะเบียน ได้จัดทำ Google Site เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถดูได้ตาม Link นี้ https://sites.google.com/feu.edu/regis/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
 
 
 
     
สำนักบริหารวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152