ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
แบ่งปัน แบ่งปัน
   ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  

          ด้วยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกำหนดให้นักศึกษายื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564   ในวันที่ 18-30 พฤษภาคม 2564 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

    ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  

ขั้นตอนการยื่นเรื่องจบการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564.pdf

    รายชื่อนศ.ขอสำเร็จการศึกษา

รายชื่อนศ.ขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564.pdf

*** หมายเหตุ: หากนักศึกษาไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อสำนักบริหารวิชาการและทะเบียน

 
 
 
     
สำนักบริหารวิชาการและทะเบียน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152