ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แบ่งปัน แบ่งปัน

ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

          ด้วยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกำหนดให้นักศึกษายื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มี.ค 64 - วันที่ 29 มี.ค 64 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

    ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการยื่นเรื่องจบการศึกษา263.pdf

    รายชื่อนศ.ขอสำเร็จการศึกษา

รายชื่อนศ.ขอสำเร็จการศึกษาติดประกาศ - 2 ปี63.pdf

*** หมายเหตุ: หากนักศึกษาไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อสำนักบริหารวิชาการและทะเบียน

 
 
 
     
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน)  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4