ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แบ่งปัน แบ่งปัน
    ด้วยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกำหนดให้นักศึกษายื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563ในวันที่ 1 พ.ย 63 - วันที่ 8 พ.ย 63 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 
    ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการยื่นเรื่องจบการศึกษา163.pdf
    รายชื่อนศ.ขอสำเร็จการศึกษา
รายชื่อนศ.ขอสำเร็จการศึกษาติดประกาศ - 1 ปี63.pdf
*** หมายเหตุ: หากนักศึกษาไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อสำนักวิชาการกลาง(งานทะเบียนและประมวลผล)
 
 
 
     
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน)  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4