ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แบ่งปัน แบ่งปัน
ด้วยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกำหนดให้นักศึกษายื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ในวันจันทร์ ที่ 3 ก.พ. 63 - วันศุกร์ ที่ 7 ก.พ. 63 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
 
ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

รายชื่อนศ.ขอสำเร็จการศึกษา **หมายเหตุ:หากนักศึกษาไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อสำนักวิชาการกลาง(งานทะเบียนและประมวลผล) อ.มณฑิรา  สุวรรณจันทร์
 
 
 
     
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A1 ชั้น 1 ห้อง 1150 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักวิชาการกลาง (งานทะเบียน)  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1151,1152
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4