สาขาที่สมัคร 
* คำนำหน้า 
* ชื่อ(ไทย)  * นามสกุล(ไทย) 
* ชื่อ(อังกฤษ)  * นามสกุล(อังกฤษ) 
* วันเดือนปีเกิด   
* หมายเลขบัตรประชาชน   
* วันหมดอายุ 
* สถานะภาพ  ศาสนา 
* เชื้อชาติ 
* สัญชาติ 
 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวกติดต่อได้สะดวก
 
* ที่อยู่   * ถนน   
* จังหวัด   * อำเภอ   
* ตำบล   * รหัสไปรษณีย์  
* เบอร์โทร   * มือถือ   
* Email Address  
 ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน 
ที่อยู่  ถนน 
จังหวัด  อำเภอ 
ตำบล  รหัสไปรษณีย์ 
เบอร์โทร   
สถานที่ทำงาน   
ชื่อองค์กร 
ประเภทธุรกิจ 
ตำแหน่งงาน 
ชื่อผู้บังคับบัญชา(ถ้ามี) 
ที่อยู่องค์กร 
เบอร์โทร  มือถือ 
FAX.  Email 
 
ข้อมูลทางการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
Name of College /University
วุฒิการศึกษา (ป.ตรีขึ้นไป)
Degree (Bachelor 's up)
คณะ
Faculty 
สาขาที่สำเร็จ
Major
ปีที่สำเร็จ
Year of Graduation
เกรดเฉลี่ย
 
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อองค์กร
Name of Organization
จังหวัด
Province
ตำแหน่ง
Position
ปีที่เริ่มและสิ้นสุด

Period :from ---to
 
 
 
 


 

Copyright © 2007 The Far Eastern University Allright Reserved