ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560
แบ่งปัน แบ่งปัน
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการเรียนที่ 2/2560
           
          ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล วิชาการกลาง ใคร่ขอเรียนแจ้ง การปรับช่วงเวลาลงทะเบียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 ใหม่ดังนี้  

          1. นักศึกษาลงทะเบียนตามแผนการเรียน ลงทะเบียนได้วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป – วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
          2. นักศึกษาลงทะเบียน ไม่ ตามแผนการเรียน ลงทะเบียนได้วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 – วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

          ในการนี้ ทางสำนักฯ ขออภัยในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้


ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล
สำนักวิชาการกลาง
โทร 2121 – 2122

 
 
 
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 3 ห้อง 2310 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักบริการการศึกษา  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2311,2312
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1371