ประกาศตารางเรียน-สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข)
แบ่งปัน แบ่งปัน
ประกาศตารางเรียน-สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข)
 
 
 
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 3 ห้อง 2310 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักบริการการศึกษา  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2311,2312
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1371