ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบ่งปัน แบ่งปัน
ด้วยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกำหนดให้นักศึกษายื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา  (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ในวันเสาร์ ที่ 23 ก.ย 60 - วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย.60 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
 
ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
รายชื่อนศ.ขอสำเร็จการศึกษา **หมายเหตุ:หากนักศึกษาไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อสำนักบริการการศึกษา        อ.มณฑิรา  สุวรรณจันทร์
 
 
 
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 1 ห้อง 2120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักบริการการศึกษา  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2122 , 2121
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2112 ,2111