ขั้นตอนและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบ่งปัน แบ่งปัน
ด้วยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นกำหนดให้นักศึกษายื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา  (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ในวันจันทร์ ที่ 25 ก.ย 60 - วันศุกร์ ที่ 29 ก.ย.60 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
 
ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

รายชื่อนศ.ขอสำเร็จการศึกษา **หมายเหตุ:หากนักศึกษาไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อสำนักบริการการศึกษา อ.มณฑิรา  สุวรรณจันทร์
 
 
 
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 3 ห้อง 2310 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักบริการการศึกษา  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2311,2312
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1371