"สำนักบริการการศึกษ" มีหน้าที่  ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมงานทะเบียนประวัติการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา การรับรองผลการเรียน

การให้บริการสำหรับนักศึกษา
1.การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
2.การแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
3.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน
4.การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการศึกษา

สถานที่ตั้ง  อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2120
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา  8.00-17.00 น.
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 3 ห้อง 2310 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักบริการการศึกษา  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2311,2312
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1371