ข่าวประกาศงานบริการการศึกษา
1
2
ประกาศ เรื่องตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
1
2
เปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค 2/2557
1
2
ตารางสอน-ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่2/2557
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557(ช่วงที่ 2)
[18/11/57] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557(ช่วงที่ 2)
[10/11/57] แผนผังการลงทะเบียนเรียน2/2557
[22/09/57] ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่1/2557(ช่วงที่2)
[07/08/57] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557(ช่วงที่ 1)
[30/07/57] ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557(ช่วงที่ 1)
[02/07/57] ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557(ช่วงที่ 1)
[02/06/57] ประกาศตารางเรียน-สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
[08/05/57] แผนผังการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2557
[08/05/57] ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 3/2556
[06/05/57] ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
12345678910...
งานสำนักบริการการศึกษา

 

งานสำนักบริหารวิชาการ
 • ขั้นตอนการทำเรื่องเทียบโอน

 

 

ปฏิทินการศึกษา

    
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
1
1
สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1
1
กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ 57
ดูวิดีโอการกรอกข้อมูล
1
1
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 
เอกสารคำร้อง
คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติและทำบัตรนักศึกษา
ขอเพิ่มรายวิชา
ขอถอนรายวิชา
ลงทะเบียนหลังกำหนด
ลาพักการศึกษา
รายงานตัวขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ลาออก
คำร้องทั่วไป
ใบมอบฉันทะ
 
 
 
 
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 1 ห้อง 2120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
สำนักบริการการศึกษา  reg@feu.ac.th โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2121 , 2122
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2112 , 2112