ข่าวประกาศงานบริการการศึกษา
1
2
ประกาศตารางเรียน-สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
1
2
ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557
1
2
แผนผังการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
ประกาศตารางเรียน-สอบ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2557(เพิ่มเติม)
[19/05/58] แผนผังการลงทะเบียนภาคการเรียนฤดูร้อน/2557
[06/05/58] ประกาศตารางเรียน-สอบ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2557
[24/04/58] ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2557
[07/04/58] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
[27/02/58] ประกาศ เรื่องตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
[04/02/58] เปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค 2/2557
[05/01/58] ตารางสอน-ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่2/2557
[28/11/57] ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557(ช่วงที่ 2)
[18/11/57] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557(ช่วงที่ 2)
[10/11/57] แผนผังการลงทะเบียนเรียน2/2557
12345678910...

    
admission
admission
1
1
สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1
1
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1
1
กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่รหัส 58
ดูวิดีโอการกรอกข้อมูล
1
1
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 
เอกสารคำร้อง
คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติและทำบัตรนักศึกษา
ขอเพิ่มรายวิชา
ขอถอนรายวิชา
ลงทะเบียนหลังกำหนด
ลาพักการศึกษา
รายงานตัวขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ลาออก
คำร้องทั่วไป
ใบมอบฉันทะ
 
 
 
 
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 1 ห้อง 2120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
สำนักบริการการศึกษา  reg@feu.ac.th โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2121 , 2122
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2112 , 2112