ข่าวประกาศงานบริการการศึกษา
1
2
1
2
ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
1
2
แผนผังกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
1
2
ประกาศตารางเรียน-สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
ประกาศการสอบเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
[05/02/62] ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
[21/09/61] ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
[17/09/61] ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
[11/09/61] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
[08/06/61] ประกาศตารางเรียน-สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ช่วงที่ 2 เริ่มเรียนตั้งแต่ 3 สิงหาคม - 5 ตุลาคม 61) ฉบับแก้ไข

    
1
1
1. ลิงค์กรอกข้อมูลประวัติ
     นักศึกษาใหม่รหัส 61
1
1
2. คู่มือการเข้าใช้งานระบสารสนเทศ
1
1
3. วิดีโอสาธิตการกรอกข้อมูล
1
1
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1
1
พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาเงินกู้
1
1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
เอกสารคำร้อง
คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติและทำบัตรนักศึกษา
ขอเพิ่มรายวิชา
ขอถอนรายวิชา
ลงทะเบียนหลังกำหนด
ลาพักการศึกษา
รายงานตัวขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ลาออก
คำร้องทั่วไป
ใบมอบฉันทะ
 
 
 
 
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 3 ห้อง 2310 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักบริการการศึกษา  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2311,2312
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 1371