ข่าวประกาศงานบริการการศึกษา
1
2
ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 3/2556
1
2
ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2556
1
2
ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
ประกาศตารางเรียน-สอบภาคเรียนที่3ประจำปีการศึกษาที่2556
[10/01/57] แผนผังการลงทะเบียนเรียนและชำค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556
[02/12/56] ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556
[27/09/56] นักศึกษารหัส 56 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาใหม่
[16/09/56] ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2556
[04/09/56] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556
[02/09/56] ประกาศตารางเรียน-สอบ ประจำปีการศึกษา 2/2556
[26/07/56] ประกาศตารางสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2556
[24/07/56] ประกาศตารางสอบ ประจำปีการศึกษาที่1/2556
[24/07/56] ประกาศตารางสอบ ประจำปีการศึกษาที่1/2556
[24/07/56] ประกาศตารางสอบประจำปีการศึกษาที่1/2556
12345678910...
งานสำนักบริการการศึกษา

 

งานสำนักบริหารวิชาการ
 • ขั้นตอนการทำเรื่องเทียบโอน

 

 

 
    
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
1
1
สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2556
1
1
ระบบกรอกข้อมูลสำหรับสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
1
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
1
1
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 
เอกสารคำร้อง
คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติและทำบัตรนักศึกษา
ขอเพิ่มรายวิชา
ขอถอนรายวิชา
ลงทะเบียนหลังกำหนด
ลาพักการศึกษา
รายงานตัวขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ลาออก
คำร้องทั่วไป
ใบมอบฉันทะ
 
 
 
 
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 1 ห้อง 2120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
สำนักบริการการศึกษา  reg@feu.ac.th โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2121 , 2122
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2112 , 2112