ข่าวประกาศงานบริการการศึกษา
1
2
1
2
ประกาศตารางเรียน-สอบประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
1
2
แผนผังการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558
1
2
ประกาศตารางเรียน-สอบ ปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
ประกาศตารางเรียน-สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
[16/11/58] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
[09/11/58] แผนผังการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558
[14/09/58] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา(ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษา 1/2558
[29/07/58] ประกาศตารางเรียน-สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
[15/07/58] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557

    
1
1
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1
1
กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่รหัส 58
ดูวิดีโอการกรอกข้อมูล
1
1
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
1
1
พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาเงินกู้รหัส 58
1
1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
เอกสารคำร้อง
คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติและทำบัตรนักศึกษา
ขอเพิ่มรายวิชา
ขอถอนรายวิชา
ลงทะเบียนหลังกำหนด
ลาพักการศึกษา
รายงานตัวขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ลาออก
คำร้องทั่วไป
ใบมอบฉันทะ
 
 
 
 
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 1 ห้อง 2120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
สำนักบริการการศึกษา  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2121 , 2122
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2112 , 2112