ข่าวประกาศงานบริการการศึกษา
1
2
1
2
ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1
2
ประกาศตารางเรียน-สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1
2
แผนผังกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
[08/12/59] เปลี่ยนแปลงวันขอเพิ่ม-ขอถอนรายวิชา (ไม่ได้รับสัญลักษณ์ W) และการลงทะเบียนหลังกำหนดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
[17/05/60] ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
[20/04/60] แผนผังกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
[24/03/60] ประกาศตารางเรียน-สอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
[14/03/60] ขั้นตอนยื่นเรื่องขอแสดงความจำนงสำเร็จการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

    
1
1
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
1
1
กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่รหัส 60
ดูวิดีโอการกรอกข้อมูล
1
1
พิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาเงินกู้รหัส 58
1
1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
เอกสารคำร้อง
คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา
ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติและทำบัตรนักศึกษา
ขอเพิ่มรายวิชา
ขอถอนรายวิชา
ลงทะเบียนหลังกำหนด
ลาพักการศึกษา
รายงานตัวขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ลาออก
คำร้องทั่วไป
ใบมอบฉันทะ
 
 
 
 
     
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
อาคาร A2 ชั้น 1 ห้อง 2120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053 201800 -4 แฟกซ์. 0-5320-1810
สำนักบริการการศึกษา  regis@feu.edu โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2122 , 2121
สำนักบริหารวิชาการ    โทรศัพท์ 053 201800 -4 ต่อ 2112 ,2111