คณะ นิเทศศาสตร์ สาขาวิชา การสื่อสารการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร


หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)
หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ปวส. (หรือเทียบเท่า)

รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะด้านการสื่อสารการตลาดแบบองค์รวม ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการสื่อสารทางการตลาดปัจจุบัน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงกลยุทธ์ ทักษะทางด้านการสร้างและใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดได้อย่างเหมาะสม มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ตลอดจน ความสามารถในด้านการสื่อสารการตลาดที่ครอบคลุมไปถึง การสร้างและสื่อสารตราสินค้า การวางแผนสื่อ เชิงกลยุทธ์ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ รวมทั้งมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ให้ปรากฏเป็นผลงาน ทางการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดง ออกอย่างเหมาะสม มีทักษะการทำงานเป็นทีมรวมไปถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด การขาย สื่อสารมวลชน นักวางแผนกลยุทธ์ พิธีกร ตลอดจนอาชีพที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกประเภท