คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร


หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)
หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ปวส. (หรือเทียบเท่า)

รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงองค์ความรู้ที่ สอดคล้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดประชุม การจัดการธุรกิจนำเที่ยว การจัดการธุรกิจ Mice การวางแผน กลยุทธ์ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ สามารถไปบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ