คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

คุณสมบัติผู้สมัคร


หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)
หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ปวส. (หรือเทียบเท่า)

รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะการคิดตลอดจนคุณลักษณะ ในเชิง ประกอบการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการกับงานทุกประเภทหรือทุกแขนง หรือประกอบอาชีพ อิสระ