คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร


หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)
หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ปวส. (หรือเทียบเท่า)

รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้และมีทักษะในด้านการตลาดแบบองค์รวม อาทิ การ วิเคราะห์ปัจจัยการผลิต การซื้อ การขาย การบริการ ที่สามารถนำไปวางแผนทางการตลาด ผู้สำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชานี้สามารถประกอบธุรกิจอิสระ นักการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักวิเคราะห์การลงทุน ครู-อาจารย์