คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร


หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)
หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ปวส. (หรือเทียบเท่า)

รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านบัญชี ตลอดจน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น นักบัญชี นักวิชาการบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และประกอบอาชีพอิสระ