คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร


หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)
หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ปวส. (หรือเทียบเท่า)


รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิควิธีในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถไปประกอบ ธุรกิจอิสระ ตำแหน่งงานของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการใช้เครื่องมือจักรกล