คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร


หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)
หลักสูตร เทียบโอน ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ปวส. (หรือเทียบเท่า)

รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ สารสนเทศในงานต่าง ๆ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ คอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักวิชาการ ครู- อาจารย์ และ ประกอบอาชีพอิสระ