คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6 (หรือเทียบเท่า)
รายละเอียด
มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ประสบการณ์การสอนที่มีความเชี่ยวชาญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็นระบบ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพ จริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม