กรอกข้อมูลใบสมัครเรียน ออนไลน์ ในหลักสาขา การสื่อสารการตลาด
สมัครเรียน
คำนำหน้าชื่อ(โปรดเลือก)  
ชื่อ: นามสกุล:
ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ:
ชื่อเล่น  
เลขบัตรประชาชน   *นักศึกษาต่างชาติให้ใช้เลข Passport
วัน/เดือน/ปีเกิด
สัญชาติ ศาสนา
เบอร์โทรศัพท์มือถือ   *ใส่เฉพาะตัวเลข  
อีเมล์แอดเดรส *ระบุเพียงหนึ่ง Email เพื่อส่งข่าวสารถึงท่าน
   
สาขาที่จบ เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับการศึกษา
ท่านจบสายช่างหรือไม่
วันเดือนปีที่จบ    ***หากไม่ทราบให้ระบุปีที่จบ
ท่านประสงค์ที่จะกู้เงินหรือไม่
 
 
สถานศึกษาเดิม
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ชื่อสถานศึกษา
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
เลขที่
หมู่
ซอย/ตรอก
ถนน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่
หมู่
ซอย/ตรอก
ถนน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
เบอร์ติดต่อ
ความสัมพันธ์
 
1.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะนำใบ รบ/ปพ/Transcript ฉบับจริงที่ระบุวันสำเร็จการศึกษามาให้กับ
     มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเอร์น ภายในวันที่ 8 ส.ค.2557
2.ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริง ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ หากข้อความ
    ในใบสมัครและเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าการสมัครนั้น
     เป็นโมฆะ และสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ชำระแล้วของข้าพเจ้าทุกกรณี