มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

กรอกใบสมัครเรียน ออนไลน์ สาขา บัญชีบัณฑิต 4 ปี ปกติ
สมัครเรียน
คำนำหน้าชื่อ(โปรดเลือก)  
ชื่อ นามสกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ
ชื่อเล่น เลขบัตรประชาชน/Passport:
 
วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ ศาสนา
เบอร์โทรศัพท์มือถือ   *ใส่เฉพาะตัวเลข  
อีเมล์แอดเดรส   *ระบุเพียงหนึ่ง Email เพื่อส่งข่าวสารถึงท่าน
สาขาที่จบ เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับการศึกษา  
ท่านจบสายช่างหรือไม่
วันเดือนปีที่จบ    ***หากไม่ทราบให้ระบุปีที่จบ
     
ชื่อ-นามสกุล บิดา    
สถานะบิดา  
อาชีพ  
รายได้  
เบอร์ติดต่อ  
     
ชื่อ-นามสกุล มารดา    
สถานะมารดา  
อาชีพ  
รายได้  
เบอร์ติดต่อ  
ความสัมพันธ์ของบิดา-มารดา  
     
ท่านประสงค์ที่จะกู้เงินหรือไม่
 
สถานศึกษาเดิม
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ชื่อสถานศึกษา
หากไม่มีกรุณาระบุ
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
เลขที่
หมู่
ซอย/ตรอก
ถนน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่
หมู่
ซอย/ตรอก
ถนน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
เบอร์ติดต่อ
ความสัมพันธ์
ผู้แนะนำ เบอร์โทร