คณะ บริหารรัฐกิจ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)


รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การมีทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารที่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นนักบริหารจัดการและนักพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ตลอดจนองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร นอกจากนี้ยังปลูกฝังทัศนคติที่ดีและวิธีคิดให้เป็นคนใฝ่รู้ ศึกษา ค้นคว้าให้มีความต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศในภาพรวมได้ต่อไป