คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)
หลักสูตร เ่ทียบโอน ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ปวส. (หรือเทียบเท่า)
สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รายละเอียด
มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบ สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา และจัดการงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถ นำความรู้ไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประกอบอาชีพ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามองค์กรทั้งในและต่างประเทศได้