คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา ภูมิสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)

รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิสาร สนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบวิชาชีพ หรือการศึกษาต่อในอนาคต ตลอดจนมีความ สามารถในการศึกษาค้นคว้าและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านอื่น ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องของประเทศทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ