คณะ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร


หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)


รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุน โดยครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่สามารถบูรณาการกับความรู้เชิงบริหารธุรกิจ ตลอดจนมีความเข้าใจ ในศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การโฆษณา การท่องเที่ยว การตลาด การโรงแรม นักแปล นักวิเทศสัมพันธ์ และอาชีพอิสระ