คณะ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ


คุณสมบัติผู้สมัคร


หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)
หลักสูตร ต่อเนื่อง ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ปวส. (หรือเทียบเท่า)

รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่สามารถบูรณาการกับความรู้เชิงบริหารธุรกิจ ตลอดจน มีความเข้าใจในศิลปและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ มีความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทักษะ ที่สำคัญในการร่วมเป็นประชาคมอาเซียน ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การโฆษณา การท่องเที่ยว การตลาด การโรงแรม นักแปล นักวิเทศสัมพันธ์ และอาชีพอิสระ