คณะ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร


หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ สําเร็จการศึกษา ม.6, ปวช. (หรือเทียบเท่า)

รายละเอียด

มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านภาษาจีน โดยครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่สามารถบูรณาการกับความรู้เชิงบริหารธุรกิจ ตลอดจนมีความเข้าใจศิลปะ และวัฒนธรรมจีน , ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การโฆษณา การท่องเที่ยว การตลาด การโรงแรม นักแปล นักวิเทศสัมพันธ์ และอาชีพอิสระ