มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สมัครเรียน
สมัครสาขา
ช่วงเวลาเรียน  
คำนำหน้าชื่อ  
ชื่อ นามสกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ
ชื่อเล่น
 
วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ   *ใส่เฉพาะตัวเลข
อีเมล์แอดเดรส   *ระบุเพียงหนึ่ง Email เพื่อส่งข่าวสารถึงท่าน
สถาบันการศึกษาที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม
ระดับการศึกษา  
เบอร์โทรผู้ปกครอง   ความสัมพันธ์
ไฟล์รูปภาพ (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ถ้ามี)
***ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB (ต่อไฟล์)
     
ท่านประสงค์ที่จะกู้เงินหรือไม่